ҚОИДАҲОИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАШВИҚОТИ ПЕШАЗИНТИХОБОТИИ НОМЗАД БА ВАКИЛИИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ, КИ РЎЙХАТИ НОМЗАДҲОРО ПЕШНИҲОД НАМУДААНД

ҚОИДАҲОИГУЗАРОНИДАНИ ТАШВИҚОТИ ПЕШАЗИНТИХОБОТИИ НОМЗАД БА ВАКИЛИИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА ҲИЗБҲОИСИЁСӢ, КИ РЎЙХАТИ НОМЗАДҲОРО ПЕШНИҲОД НАМУДААНД

 

Бо ќарори

Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон

аз 12 ноябри соли 2019 № 5

тасдиќ шудааст

 

 

 

ЌОИДАЊОИ

ГУЗАРОНИДАНИ ТАШВИЌОТИ ПЕШАЗИНТИХОБОТИИ НОМЗАД БА ВАКИЛИИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЊИЗБЊОИ

СИЁСЇ, КИ РЎЙХАТИ НОМЗАДЊОРО ПЕШНИЊОД

НАМУДААНД

 

 

 

 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
 2. Ќоидањои гузаронидани ташвиќоти пешазинтихоботии номзад ба вакилии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва њизбњои сиёсї, ки рўйхати номзадњоро пешнињод намудаанд (минбаъд – њамин Ќоидањо) тартиби ташкил ва гузаронидани ташвиќоти пешазинтихоботї, иштироки комиссияњои интихобот, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, воситањои ахбори омма ва шањрвандонро дар ташкил ва гузаронидани ташвиќоти пешазинтихоботии номзадњо ба вакилии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, њизбњои сиёсї, ки рўйхати номзадњоро пешнињод намудаанд, муайян менамояд.
 3. Њамин Ќоидањо бо маќсади ташкили шароити мусоид ва баробар барои тарафњои раванди интихобот дар ташвиќоти пешазинтихоботї, истифодаи дурусти меъёрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва стандартњои интихоботии байналмилалї дар ин самт тањия карда шудаанд.
 4. Давлат ба шањрвандон, номзадњо, њизбњои сиёсї дар давраи пеш аз интихобот бе мамониат ташвиќот бурданро мувофиќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» таъмин менамояд.
 5. Комиссияњои интихобот тибќи тартиби муќарраршуда ба гузаронидани ташвиќоти пешазинтихоботї назорат мекунанд.

 

 

 

 

 1. ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ

ТАШВИЌОТИ ПЕШАЗИНТИХОБОТЇ

 1. Ташвиќоти пешазинтихоботї аз рўзи баќайдгирии номзад (рўйхати номзадњо) оѓоз гардида, як шабонарўз пеш аз интихобот ќатъ мегардад.
 2. Шањрвандон, номзадњо, њизбњои сиёсї метавонанд бо шаклу усулњои ќонунї барои иштирок дар интихобот озодона ва њаматарафа ташвиќот баранд, барномањои пешазинтихоботии номзадњо, сифатњои сиёсї, корї ва шахсии онњо, њамчунин барномањои пешазинтихоботии њизбњои сиёсиро муњокима намоянд, ба тарафдорї ё зидди ин ё он номзад дар маљлисњо ва воситањои ахбори омма ташвиќот баранд.
 3. Ташвиќоти пешазинтихоботї бо роњњои зерин сурат мегирад:

– аз тариќи воситањои ахбори омма;

– гузаронидани маъракањои оммавї (маљлисњо ва вохўрињо бо шањрвандон, ташкили бањсу мунозирањо);

– нашр ва пањн намудани маводи чопии ташвиќотї;

– дигар шаклњое, ки Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» муќаррар намудааст.

 1. Воситањои ахбори омма мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори омма» матбуоти даврї, њамчунин агентињои иттилоотї, барномањои телевизиону радио, кинохроникањо, сабтњо ва барномањои аудио ва аудиовизуалї мебошанд, ки дар як сол на камтар аз як маротиба тавассути эфир ё кабел пањн мешаванд. Матбуоти даврї, мувофиќи Ќонуни мазкур рўзномаву њафтаномањо, маљаллањо, солнома ва маљмўаву бюллетенњое мебошанд, ки номи доимї, раќами љорї дошта, дар вақту замони муайян (на камтар аз як маротиба дар як сол) ба табъ мерасанд.
 2. Ба номзадњо ва њизбњои сиёсї барои истифодаи воситањои ахбори омма шароитњои баробар кафолат дода мешавад.
 3. Њар як номзад, њизбњои сиёсї барои баромад аз тариќи радио ва телевизиони давлатї ба ваќти эфири ройгон њуќуќ доранд.
 4. Њар як номзад ба вакилї аз њавзаи якмандата барои баромад аз тариќи радио ва телевизиони давлатї то 20 даќиќа, њар як њизби сиёсї то 40 даќиќа ба истифодаи ваќти эфири ройгон њуќуќ дорад.
 5. Њар як номзад ва њизбњои сиёсї њуќуќ доранд њамчунин аз рўйи шартнома аз тариќи радио ва телевизиони давлатї ва ѓайридавлатї дар асосњои баробар ташвиќоти пешазинтихоботї баранд. Пардохти ваќти эфирї дар радио ва телевизион барои њамаи номзадњо ва њизбњои сиёсї бояд ягона бошад
 6. Хабарнигорон, дигар кормандони эљодї, њамчунин шахсони мансабдори идорањои воситањои ахбори омма, ки онњо номзад ва ё шахсони боэътимод мебошанд, наметавонанд дар инъикоси љараёни интихобот аз тариќи ин воситањои ахбори омма иштирок намоянд. Ин ќоида ба баромадњои ташвиќотии шахсони мазкур дар мавриди ройгон истифода намудани шабакањои радиотелевизионии давлатї ва мањаллї аз тарафи номзад дахл надорад.
 7. Номзадњои баќайдгирифташуда дар матбуоти даврии давлатии љумњуриявї, вилоятї, шањрї ва ноњиявї метавонанд маводи чопии ташвиќотиро дар њаљми то 8 сањифаи чопи дуинтервалии компютерї, шрифти 14 ройгон чоп кунанд.
 8. Дар њолати аз меъёри дар банди 14 њамин Ќоидањо пешбинишуда зиёд чоп намудани маводи чопии ташвиќотї, номзадњои баќайдгирифташуда метавонанд маводи чопии мазкурро дар матбуоти даврии давлатии љумњуриявї, вилоятї, шањрї ва ноњиявї, инчунин дар дигар матбуоти даврї дар асоси шартнома чоп кунанд. Нархнома ва њаљми чопи чунин мавод бояд барои њамаи номзадњои баќайдгирифташуда як бошад ва ба ягон номзад бартарият пешнињод нашавад.
 9. Номзад ва њизбњои сиёсї метавонанд мустаќилона шаклњо ва хусусияти ташвиќоти худро аз тариќи воситањои ахбори омма муайян намоянд. Дар ташвиќоти пеш аз интихобот аъзои комиссияњои интихобот, иттињодияњои динї, судяњо, њамчунин кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиёни њарбї, мушоњидони байналмилалї иштирок карда наметавонанд.
 10. Дар ташвиќоти пешазинтихоботї иштироки намояндагони давлатњо ва созмонњои хориљї, шахсони њуќуќї, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд манъ аст.
 11. Комиссияњои њавзавии интихобот, маќомоти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ба номзадњо ва њизбњои сиёсї, ки рўйхати номзадњоро пешнињод намудаанд, бояд дар ташкил ва гузаронидани маљлисњо ва вохўрињо бо шањрвандон, ташкили бањсу мунозирањо мусоидат намоянд.
 12. Комиссияи њавзавии интихобот якљоя бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот барои гузаронидани ин вохўрињо мусоидат мекунанд, биноњо људо менамоянд, аз ваќту мањалли вохўрињо пешакї хабар медињанд ва дигар чорабинињои заруриро амалї мекунанд.
 13. Кормандони маќомоти мањаллии њокимияти давлатї наметавонанд дар вохўрии номзадњо бо интихобкунандагон раисї кунанд.
 14. Дархости комиссияњои њавзавии интихобот дар бораи ройгон људо намудани биноњое, ки дар идоракунии маќомоти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, ташкилоту муассисањои давлатї ќарор дошта, барои гузаронидани маљлисњо ва вохўрињо бо шањрвандон мувофиќат мекунанд, бояд дар муддати се рўз мавриди баррасї ќарор дода шавад.
 15. Дар њама њолат комиссияњои њавзавии интихобот уњдадоранд барои њамаи номзадњо њангоми гузаронидани маъракањои оммавї шароити баробар муњайё намоянд.
 16. Номзадњои баќайдгирифташуда њуќуќ доранд маводи чопии ташвиќотиро нашр ва пањн намоянд.
 17. Ба маводи чопии ташвиќотї вараќањо, брошюрањо, плакатњо, календарњо, чопи тарљимаи њол бо барномаи фишурдаи пешазинтихоботии номзад, буклет дохил мешаванд.
 18. Тамоми маводи чопии ташвиќотии дар банди 24 њамин Ќоидањо пешбинишуда бояд ном ва суроѓаи ташкилоте (насаб, ном, номи падар, ва суроѓаи зисти шахсоне), ки маводи чопиро омода намудаанд, номгўйи ташкилоте (насаб, ном ва номи падари шахсе), ки тањияи маводњои чопии мазкурро супориш додааст, инчунин маълумот дар бораи шумора ва рўзи чопи ин маводњоро дошта бошанд.
 19. Намунаи маводњои чопии ташвиќотї ва ё нусхањои онњо, ки дар банди 24 њамин Ќоидањо пешбинї шудаанд, то оѓози пањн намудани онњо бояд ба Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон ва комиссияњои њавзавии интихоботии дахлдор, ки номзадњоро ба ќайд гирифтаанд, пешнињод карда шаванд. Њамроњи маводи мазкур ба комиссияњои интихоботии номбурда маълумот дар бораи мањалли љойгиршавии ташкилоте (насаб, ном, номи падар ва суроѓаи зисти шахсоне), ки маводи мазкурро омода ва чоп кардааст, бояд пешнињод гарданд.
 20. Тањия ва пањн кардани маводи чопии таблиѓотї бе риояи талаботи бандњои 25 ва 26 њамин Ќоидањо манъ аст.
 21. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї бо пешнињоди комиссияњои интихобот уњдадоранд љойњои махсусро барои овезањои маводи чопии ташвиќотї пешбинї намоянд. Ба номзадњои баќайдгирифташуда барои насб кардани маводи болозикр бояд шароити баробар муњайё карда шавад.
 22. Маводњои чопии ташвиќотї, ки иловатан ба маводњои дар банди 28 њамин Ќоидањо пешбинишуда пањн карда мешаванд, дар дохили бино, девори биноњо ва дигар иморатњо танњо бо розигии соњибмулкон насб карда мешаванд.
 23. Маводњои чопии ташвиќотиро дар биноњои муассисањои динї, њайкалњо, навиштаљот ва иморатњое, ки ањамияти таърихї, фарњангї ва меъморї доранд, дар биноњои љойгиршавии комиссияњои интихоботї, даромадгоњи онњо ва дар биноњои овоздињї насб кардан мумкин нест.

31.Пардохти хизматрасонињо њангоми ташвиќоти пешазинтихоботї (људо намудани ваќти эфирї, тањия ва нашри маводи чопии ташвиќотї), ки дар асоси шартномањо амалї мегарданд, танњо ба воситаи фонди пешазинтихоботии номзадњои баќайдгирифташуда ва њизбњои сиёсї амалї карда шуда, аз дигар њисобњо маблаѓгузорї манъ аст.

 

 1. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
 2. Воситањои ахбори омма, ки дар маъракањои пешазинтихоботї иштирок менамоянд, њуќуќ надоранд ба нашри ахбороте, ки шаъну шараф ва обрўю эътибори кории номзадро паст мезананд, роњ дињанд.
 3. Њангоми нашри натиљаи пурсиши афкори умум вобаста ба интихобот воситањои ахбори омма вазифадор њастанд ташкилотеро, ки пурсиш гузаронидааст, ваќт ва љой, шумораи пурсидашудагон, тарзу усули љамъоварии маълумот, баёни даќиќи савол, арзёбии омории сањву хатоњои эњтимолиро нишон дињанд.
 4. Дар давоми панљ рўзи пеш аз овоздињї, њамчунин дар рўзи овоздињї дар воситањои ахбори омма нашр намудани натиљаи пурсиши афкори умум, пешгўињои натиљаи интихобот ва дигар тадќиќотњои вобаста ба интихобот мумкин нест.
 5. Дар ваќти бурдани ташвиќот истифодаи усулњои маљбуркунии рўњї, љисмонї, динї, суиистифодаи озодии воситаи ахбори омма, ташвиќоте, ки њисси бадбинї ва хусумати иљтимої, нажодї, миллиро бедор мекунанд, ба ѓасби њокимият, зўран таѓйир додани сохти конститутсионї, вайронкунии тамомияти кишвар даъват менамоянд, ташвиќоти љанг ва дигар шаклњои суиистифодаи озодии воситаи ахбори омма, ки ќонунњои Тољикистон манъ кардаанд, иљозат дода намешавад.
 6. Вайрон намудани талаботи моддаи 39 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» ва њамин Ќоидањо барои бекор кардани ќарор оид ба баќайдгирии номзад (рўйхати номзадњо) асос мешавад.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Матни аз тасвири дар поён бударо, ворид кунед