ТАРТИБИ ИШТИРОКИ НАМОЯНДАГОНИ ВАО ДАР ИНТИХОБОТ

ТАРТИБ ВАО

 

 

Бо ќарори

Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон

аз 12 ноябри соли 2019 №7

тасдиќ карда шудааст

 

 

 

 

ТАРТИБИ

ИШТИРОКИ НАМОЯНДАГОНИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ХОРИЉЇ

ВА МАЊАЛЛЇ ДАР ИНТИХОБОТИ ВАКИЛОНИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

 

 1. I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
 2. Тартиби иштироки намояндагони воситањои ахбори хориљї ва мањаллї дар интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (минбаъд – њамин Тартиб) мутобиќи моддањои 8 ва 12 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар воситањои ахбори омма», «Дар бораи телевизион ва радиошунавонї», бо назардошти талаботи Конвенсия «Дар бораи стандартњои интихоботи демократї, њуќуќ ва озодињои интихоботї дар давлатњои иштирокчии Иттињоди Давлатњои Мустаќил», ки бо Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 8 октябри соли 2003, № 918 ба тасвиб расидааст ва Њуљљати љаласаи Копенњаген оид ба омилњои инсонии Шўрои амният ва њамкорї дар Аврупо (ШАЊА), ки 29 июни соли 1990 ќабул шудааст, тањия гардида, тартиби иштироки намояндагони воситањои ахбори хориљї ва мањаллиро дар интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад.
 3. Намояндагони воситањои ахбори хориљї ва мањаллї фаъолияти худро љињати расонидани иттилоот ба ањолї дар бораи интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар доираи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф кардааст ва њамин Тартиб анљом медињанд.
 4. Намояндагони воситањои ахбори хориљї ва мањаллї дар интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон уњдадоранд, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро эњтиром ва риоя намоянд.

 

 1. II. БАЌАЙДГИРИИ НАМОЯНДАГОНИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ

ХОРИЉЇ ВА МАЊАЛЛЇ ДАР ИНТИХОБОТИ ВАКИЛОНИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ

ТОЉИКИСТОН

 1. Намояндагони воситањои ахбори хориљї барои амалӣ намудани фаъолият дар раванди интихобот бояд њуљљатњои зеринро барои баќайдгирї ба Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд:

– мактуби намояндагии воситањои ахбори хориљї дар Љумњурии Тољикистон;

– нусхаи шиноснома ва шањодатномаи намояндаи воситаи ахбори хориљї;

– нусхаи њуљљате, ки дар Љумњурии Тољикистон аккредитатсия шудани воситаи ахбори хориљї ва намояндагони онро тасдиќ мекунад.

 1. Намояндагони воситањои ахбори мањаллї барои амалӣ намудани фаъолият дар раванди интихобот бояд њуљљатњои зеринро барои баќайдгирї ба Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон ва комиссияњои њавзавии интихобот оид ба интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд:

– дархости воситаи ахбори мањаллї;

– нусхаи њуљљати тасдиќкунандаи шахсият ва шањодатномаи намояндаи воситаи ахбори мањаллї;

– нусхаи иљозатномаи маќомоти ваколатдори давлатї, ки барои фаъолият кардани воситаи ахбори мањаллї дода шудааст.

 1. Воситаи ахбори мањаллии љумњуриявї њуљљатњоро барои баќайдгирии намояндагони худ ба Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон ва воситаи ахбори мањаллии дар вилоят ва шањру ноњияњо фаъолиятбаранда њуљчатњоро барои баќайдгирии намояндаи худ ба комиссияњои њавзавии интихобот оид ба интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод менамоянд.
 2. Аз рўи натиљаи санљиши њуљљатњои пешнињодгардида ба намояндагони воситаи ахбори хориљї ва мањаллї шањодатномаи шакли муќаррарнамудаи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон дода мешавад.

 

III. ФАЪОЛИЯТИ НАМОЯНДАГОНИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ХОРИЉЇ ВА МАЊАЛЛЇ ДАР ИНТИХОБОТИ ВАКИЛОНИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 1. Дар воситањои ахбори омма интишори маълумоти дорои сирри давлатї ё сирри дигари бо ќонун њифзшаванда, маълумоти бардурўѓ, ки шаъну эътибори номзад ба вакилии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистонро паст мезанад, манъ аст.
 2. Дахолати намояндагони воситањои ахбори омма ба кори комиссияњои интихоботї оид ба интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон манъ аст.
 3. Бо талаби аъзои комиссияи интихоботї оид ба интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон намояндагони воситањои ахбори омма њуљљати тасдиќкунандаи шахсият ва намояндагиашонро аз воситањои ахбори омма пешнињод менамоянд.
 4. Намояндагони воситањои ахбори омма њуќуќ доранд:

– дар љаласањои Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон, комиссияњои интихоботї оид ба интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон иштирок намуда, инъикоси фаъолияти онњоро таъмин созанд;

– дар маъракањои оммавии таблиѓотї иштирок карда, љараёни гузаронидани онњоро дар воситањои ахбори омма инъикос намоянд;

– дар участкањои интихоботї, бинои овоздињї, аз љумла њангоми овоздињї, њисоби овозњои интихобкунандагон, муќаррар намудани натиљањои овоздињї ва интихобот њузур дошта бошанд;

– бо натиљаи баррасии арзу шикоятњо вобаста ба вайрон кардани ќонунгузории интихобот шинос шаванд;

– ба намояндагони комиссияњои интихобот, бе дахолат ба кори онњо, оид ба мушоњидањои худ иттилоъ дињанд;

– баъди ба анљом расидани овоздињї аќидаи худро оид ба омодагї ва баргузории интихобот ошкоро изњор намоянд.

 1. Намояндагони воситањои ахбори омма њуќуќ надоранд:

– њангоме ки интихобкунандагон дар бюллетенњои интихоботї ќайдњои худро мегузоранд, дар њуљраи овоздињї њозир бошанд;

– дар рўзи интихобот ба интихобкунандагон таъсир расонанд, ягон хел мавод ё адабиёти таблиѓотиро пањн намоянд;

– дар љараёни баргузории овоздињї нисбат ба њизбњои сиёсї, номзадњо ба вакилии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон афзалиятеро баён намоянд;

– аз интихобкунандагон ба тарафдории кї овоз додани онњоро пурсанд;

– ба интихобкунандагон бюллетенњои  интихоботиро супоранд;

– бо хоњиши интихобкунанда барои гирифтани бюллетен имзо гузоранд;

– амале содир намоянд, ки махфї будани овоздињиро халалдор созад;

– дар њисоби бюллетенњо, ки аз тарафи аъзои комиссияи участкавии интихобот анљом дода мешавад, бевосита иштирок намоянд;

– амале содир намоянд, ки ба кори комиссияи интихоботї монеъ шавад;

– дар ќабули ќарори комиссияи дахлдори интихоботї иштирок намоянд.

 

 

 1. IV. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
 2. Њангоми гузаронидани фаъолияти таблиѓотї суиистифода аз озодии сухан ва озодии воситањои ахбори омма, аз љумла даъвати зўран ба даст овардани њокимият, зўран таѓйир додани сохти конститутсионї ва вайрон кардани тамомияти арзии давлат, даъватњои ба таблиѓи љанг нигаронидашуда, амалњои дигари террористї ё зўроварї, ки њисси бадбинии иљтимої, нажодї, миллї, этникї ва диниро ба миён меоранд, манъ аст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден

постановлением Центральной комиссии по выборам и референдумам  Республики Таджикистан

от 12 ноября 2019 года № 7

 

 

ПОРЯДОК

УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ И МЕСТНЫХ СРЕДСТВ  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

 

 1. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Порядок участия представителей зарубежных и местных средств массовой информации на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (далее – настоящий Порядок) составлен в соответствии со статьями 8 и 12 Конституционного закона Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», законами Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой информации», «О телевидении и радиовещании», с учетом требований Конвенции «О стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств», ратифицированной Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 8 октября 2003 года, № 918 и Документа Копенгагенского совещания по человеческим измерениям Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), принятого 29 июня 1990 года, и устанавливает порядок участия представителей зарубежных и местных средств массовой информации на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
 3. Представители зарубежных и местных средств массовой информации осуществляют свою деятельность по информированию населения о выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в рамках Конституции Республики Таджикистан, законодательства Республики Таджикистан, других международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан и настоящего Порядка.
 4. Представители зарубежных и местных средств массовой информации на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан обязаны уважать и соблюдать Конституцию Республики Таджикистан и другие нормативные правовые акты Республики Таджикистан.

 

 1. II. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ И МЕСТНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ  МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ

ОЛИ  РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

 1. Представители зарубежных средств информации для осуществления деятельности в процессе выборов должны представить Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан следующие документы:

– письмо представительства зарубежных средств массовой информации в Республике Таджикистан;

– копию паспорта и удостоверения представителя зарубежного средства информации;

– копию документа, подтверждающего аккредитацию зарубежного средства информации и его представителей.

 1. Представители местных средств информации для осуществления деятельности в процессе выборов должны представить в Центральную комиссию по выборам и референдумам Республики Таджикистан и в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан следующие документы:

– заявку местного средства информации;

– копию документа, подтверждающего личность, и удостоверения представителя местного средства информации;

– копию лицензии уполномоченного государственного органа, выданной для функционирования местного средства информации.

 1. Республиканское средство массовой информации представляет документы для регистрации своих представителей в Центральную комиссию по выборам и референдумам Республики Таджикистан, а местные средства массовой информации, функционирующие в областях, городах и районах, представляют документы для регистрации своих представителей в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
 2. По результатам проверки представленных документов представителям зарубежных и местных средств массовой информации выдаётся удостоверение установленной Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан формы.

 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ И МЕСТНЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

 1. Запрещается распространение в средствах массовой информации сведений, содержащих государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, неверных сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
 2. Запрещается вмешательство представителей средств массовой информации в работу избирательных комиссий по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
 3. По требованию членов избирательной комиссии по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан представители средств массовой информации предъявляют документ, удостоверяющий их личность и представительства от средств массовой информации.
 4. Представители средств массовой информации имеют право:

– присутствовать на заседаниях Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан, избирательных комиссий по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и обеспечить отражение их деятельности;

– присутствовать на публичных агитационных мероприятиях, освещать в средствах массовой информации ход их проведения;

– присутствовать в избирательных участках и помещениях для голосования, в том числе при голосовании, подсчете голосов избирателей,  определении  итогов голосования и выборов;

– ознакомиться с результатами рассмотрения жалоб и заявлений относительно нарушения избирательного законодательства;

– информировать представителей избирательных комиссий о своих наблюдениях, не вмешиваясь в их работу;

– свободно высказывать своё мнение о подготовке и проведении выборов после завершения голосования.

 1. Представители средств массовой информации не имеют права:

– находиться в кабине для голосования во время внесения избирателем отметок в избирательные бюллетени;

– в день выборов воздействовать на избирателей, распространять любую пропагандистскую продукцию или литературу;

– заявлять о преимуществе политических партий, кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в процессе проведения голосования;

– спрашивать у избирателей за кого они будут голосовать;

– выдавать избирателям бюллетени голосования;

– расписываться по просьбе избирателя при получении бюллетеня;

– совершать какое-либо действие, мешающее тайне голосования;

– участвовать непосредственно в подсчете бюллетеней, производимом членами избирательной комиссии;

– совершать какое-либо действие, препятствующее работе избирательной комиссии;

– участвовать при принятии решения соответствующей избирательной комиссией.

 

 

 1. IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
 2. При ведении агитационной деятельности запрещается злоупотребление свободой слова и свободой средств массовой информации, в том числе призыв к насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства, призывы, направленные на пропаганду войны, других террористических или насильственных действий, порождающих социальную, расовую, национальную, этническую и религиозную ненависть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approved by the Decision №7 of the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan

November 12, 2019

 

 

PROCEDURE

FOR PARTICIPATION OF FOREIGN AND LOCAL MASS MEDIA IN THE ELECTIONS OF DEPUTIES OF MAJLISI NAMOYANDAGON OF MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

 

 

 

 1. GENERAL PROVISIONS
 2. ThisProcedure for Participation of Foreign and Local Mass Media in the Elections of Deputies of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as – This Procedure) is designedin accordance with Articles8 and12 of the ConstitutionalLaw of the Republicof Tajikistan “On the elections of Majlisi Oli of theRepublic of Tajikistan”, the laws of the Republicof Tajikistan “On the Press and Other Mass Media,” “On Television and Radio”, subject to the requirementsof the Convention“OnStandards of DemocraticElections, Electoral Rightsand Freedomsin the member statesof the Commonwealthof Independent States”, ratified by Resolution №918 ofMajlisi Namoyandagon Majlisi Oliof the Republicof Tajikistan onOctober 8, 2003, andDocument of the CopenhagenMeeting on the Human Dimensionsof the Councilfor Security and Cooperation in Europe(CSCE) adopted on June 29, 1990, and establishes a procedure for the participationof the mediain the electionsof Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.
 3. The mass information and telecommunications media are called upon to keep the population informed about the elections of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan within the framework of the constitution of the Republic of Tajikistan, laws of the Republic of Tajikistan, other international documents ratified by the Republic of Tajikistan and this Procedure.
 4. Representatives of foreign and local mass media shall respect and abide by the Constitution of the Republic of Tajikistan and other normative legal acts of the Republic of Tajikistan.

 

 

 

 

 

 

 1. ACCREDITATION OF REPRESENTATIVES OF FOREIGN

AND LOCAL MASS MEDIA IN THE ELECTIONS OF DEPUTIES

OF MAJLISI NAMOYANDAGON OF MAJLISI OLI OF THE

REPUBLIC OF TAJIKISTAN

 1. Representatives of foreign and local mass media shall submit the following documents to the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan to carry out their activity during the elections:

– The letter of the representative office of the foreign mass media in the Republic of Tajikistan;

– A copy of passport and identification document of the foreign mass media;

– A copy of the document certifying accreditation of the foreign mass media and its representatives.

 1. The representatives of local mass media shall submit the following documents to the Central Commission for Elections and Referenda and District Election Commissions for elections of deputies of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan:

– application of the local mass media;

– A copy of the identification document and identification document of a representative of the local mass media;

– A copy of the license of the authorized government agency issued to the local mass media to function.

 1. The republican mass media submits the documents for accreditation of its representatives to the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan and the local mass media working in regions, cities and districts submit documents for accreditation of their representatives to District Election Commissions for elections of deputies of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.
 2. After the verification of submitted documents, accreditation cards whose form is determined by the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan, are given to the representatives of foreign and local mass media.

 

III. ACTIVITY OF REPRESENTATIVES OF FOREIGN AND LOCAL MASS MEDIA IN THE ELECTIONS OF THE DEPUTIES OF MAJLISI NAMOYANDAGON OF MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

 1. Dissemination of information containing state secret or other secrets protected by law and false information discrediting the honor and dignity of a candidate for Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan is prohibited.
 2. Media representatives shall not interfere in the activity of the election commissions in the elections of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.
 3. A media representative presents identification document and document on media representation s/he works for, at the request of members of the Election Commission for the elections of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.

 

 1. Media representatives have the right:

–  to attend the meetings of the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan, District and Precinct Election Commissions ensuring publicity and openness of their activity;

–  to attend public campaigning events and cover them in the mass media;

–  to freely visit all election precincts and polling stations, including at the voting, vote counting, establishment of voting returns and election results;

– to acquaint themselves with the results of adjudication of complaints (applications) and grievances relating to violation of election laws;

– to inform members of election commissions on their observations, without interfering in their work;

– to freely express their opinion about the preparation and conduct of election after the end of voting;

 1. Mass media representatives do not have the right:

– to be in the voting booth while a voter is making marks on the ballot papers;

– to influence voters and/or distribute any propaganda materials or publications on the election day;

– to claim about the superiority of political parties, candidates for Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan during the voting process;

– to ask voters whom they would vote for;

– to issue ballot papers to voters;

– to sign at the request of the voter when receiving the ballot;

– to take any action that interferes with secret ballot;

– to participate directly in the counting of ballots carried out by members of the election commission;

– to take any action impeding the activity of the election commission;

– to participate in relevant election commission decision making process.

 

IV.FINAL PROVISIONS

It is prohibited during the campaign activities to misuse the freedom of speech and mass media to call for the seizure of power or change of constitutional order by use of force and violation of the integrity of the state, to call for waging war, terrorist acts or violent acts that cause social, racial, national, ethnic and religious hatred.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Матни аз тасвири дар поён бударо, ворид кунед