ТАРТИБИ ИШТИРОКИ МУШОҲИДОНИ МИЛЛӢ ДАР ИНТИХОБОТ

ТАРТИБ МУШОҲИДОНИ МИЛЛӢ

 

 

Бо ќарори

Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон

аз 12 ноябри соли 2019 №10,

тасдиќ карда шудааст

 

 

 

ТАРТИБИ

ПЕШБАРЇ ВА ИШТИРОКИ МУШОЊИДОНИ  МИЛЛЇ ДАР ИНТИХОБОТИ  ВАКИЛОНИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН

 

 

 1. I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
 2. Тартиби иштироки мушоњидони миллї дар интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (минбаъд – њамин Тартиб) мутобиќи моддањои 8, 81 ва 12 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», бо назардошти талаботи Конвенсия «Дар бораи стандартњои интихоботи демократї, њуќуќ ва озодињои интихоботї дар давлатњои иштирокчии Иттињоди Давлатњои Мустаќил», ки бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 8 октябри соли 2003, №918 ба тасвиб расидааст ва Њуљљати љаласаи Копенњаген оид ба омилњои инсонии Шўрои амният ва њамкорї дар Аврупо (ШАЊА), ки 29 июни соли 1990 ќабул шудааст, тањия гардида, тартиби иштироки мушоњидони миллї, маќом ва ваколатњои онњоро дар интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон муайян мекунад.
 3. Фаъолияти мушоњидони миллї тибќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофкардаи Љумњурии Тољикистон ва њамин Тартиб танзим мегардад.
 4. Иштироки мушоњидони миллї барои шаффоф ва ошкоро гузаронидани интихобот, риояи уњдадорињои байналмилалї мусоидат мекунад.

 

 1. II. ПЕШБАРЇ ВА БАЌАЙДГИРИИ МУШОЊИДОНИ МИЛЛЇ
 2. Шањрванди Љумњурии Тољикистон, ки синнаш аз 18 кам нест ва дорои њуќуќи интихоботї буда, ба талаботи банди 5 њамин Тартиб љавобгўй мебошад, мушоњиди миллї шуда метавонад.
 3. Њизбњои сиёсие, ки номзадњоро ба вакилии Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод намудаанд, инчунин номзадњое, ки ба вакилї ба тарзи худпешбарї пешнињод шудаанд, ба комиссияњои дахлдори њавзавии интихобот дархости хаттии худро бо замимаи рўйхати номзадњо ба мушоњидони миллї, нишон додани маълумот дар бораи насаб, ном, номи падар, љойи кор, љои истиќомат, маълумотнома дар бораи дар ќайди муассисањои психиатрї ќарор надоштани номзадњо ба мушоњидони миллї пешнињод менамоянд. Шумораи номзадњо ба мушоњидони миллї набояд аз шумораи участкањои интихоботии њавзаи интихоботї зиёд бошад.
 4. Комиссияи дахлдори њавзавии интихобот рўйхати номзадњо ба мушоњидони миллиро баррасї намуда, дар бораи тасдиќ кардани рўйхати номзадњо (номзад) ва ё дар бораи рад намудани баќайдгирии рўйхати номзадњо (номзад) ќарор ќабул менамояд. Нусхаи ќарори комиссияи дахлдори њавзавии интихобот дар бораи рад кардани баќайдгирї бо баёни асосњои радкунї ба тарафи пешнињодкунандаи рўйхат дар давоми як шабонарўз дода мешавад. Њизби сиёсї ва номзад ба вакилї ба тарзи худпешбарї вобаста ба ќарори комиссияи дахлдори њавзавии интихобот дар бораи рад кардани баќайдгирии номзадњо ба мушоњидони миллї метавонанд дар давоми 10 рўзи пас аз ќабул гардидани ќарор ба Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон ва ё маќомоти судї мурољиат намоянд. Баррасии мурољиат аз љониби маќомоти судї бо тартиби муќаррарнамудаи боби 25 Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии Тољикистон амалї мегардад.
 5. Ба мушоњидони миллї баъди бо ќарори комиссияи дахлдори њавзавии интихобот тасдиќ гардидани рўйхати онњо шањодатномаи шакли муќаррарнамудаи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон дода мешавад. Шањодатномаи мазкур ба мушоњидони миллї њуќуќ медињад, ки дар рўзи баргузории интихобот дар биноњои овоздињї рафти интихоботро мушоњида намоянд. Фаъолияти мушоњидони миллї пас аз эълон гардидани натиљаи пешакии интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќатъ мегардад.

 

III. ВАКОЛАТЊОИ МУШОЊИДОНИ МИЛЛЇ

 1. Мушоњидони миллї дорои њуќуќњои зерин мебошанд:

– бо рўйхати интихобкунандагон шинос шаванд;

– дар хонаи овоздињї аз оѓоз то анљоми кори комиссияи участкавии интихобот њузур дошта бошанд;

– супоридани бюллетенњои овоздињиро ба интихобкунандагон мушоњида кунанд;

– њангоми овоздињии интихобкунандагон берун аз њуљраи овоздињї њузур дошта бошанд;

– њисоби шумораи бюллетенњои аз њисоб баровардашуда, бюллетенњои дар ќуттии овоздињї мављудбуда, аз љумла бюллетенњои беэътибор, њисоби овозњои интихобкунандагонро дар шароите, ки ба мушоњидаи љараёни њисоби бюллетенњои овоздињї имкон медињад, мушоњида намоянд;

– бо протоколњои комиссияњои участкавии интихобот оид ба натиљаи овоздињї ва комиссияњои њавзавии интихобот дар бораи натиљаи интихобот шинос шаванд;

– аз ќарор ва амали (беамалии) комиссияи интихобот ба комиссияи болоии интихобот ва ё суд шикоят намоянд;

– њангоми њисоби такрории овозњои интихобкунандагон дар комиссияњои участкавии интихобот њузур дошта бошанд.

 1. Мушоњидони миллї њуќуќ надоранд:

– бюллетенњои овоздињиро ба интихобкунандагон супоранд;

– бо хоњиши интихобкунанда барои гирифтани бюллетен имзо гузоранд;

– бо хоњиши интихобкунанда бюллетен пур кунанд;

– амале содир намоянд, ки махфї будани овоздињиро халалдор созад;

– бевосита дар њисоби бюллетенњо, ки аз тарафи аъзои комиссияи участкавии интихобот анљом дода мешавад, иштирок намоянд;

– амале содир намоянд, ки ба кори комиссияњои интихобот монеа шавад ва ё дар ќабули ќарори комиссияи дахлдори интихобот иштирок намоянд.

 

 1. IV. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
 2. Бо талаби аъзои комиссияи дахлдори интихоботї мушоњиди миллї шањодатномаи мушоњидї ва њуљљати тасдиќкунандаи шахсияташро пешнињод менамояд.
 3. Комиссияњои дахлдори њавзавии интихобот оид ба интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќарори баќайдгирии мушоњиди миллиро дар сурати аз тарафи ў вайрон карда шудани талаботи Конститутсия, ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва меъёрњои санадњои њуќуќии байналмилалии аз љониби умум эътирофшуда бекор мекунанд.

 

 

Утвержден

постановлением

Центральной комиссии по выборам и референдумам  Республики Таджикистан

от 12 ноября 2019 года № 10

 

 

ПОРЯДОК

ВЫДВИЖЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ  НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Порядок участия национальных наблюдателей на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (далее – настоящий Порядок) составлен в соответствии со статьями 8, 81 и 12 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», с учетом требований Конвенции «О стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств», ратифицированной постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 8 октября 2003 года № 918,  Документа Копенгагенского совещания по человеческим измерениям Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ),  принятого 29 июня 1990 года, и устанавливает порядок участия, статус и полномочия национальных наблюдателей на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
 2. Деятельность национальных наблюдателей регулируется в соответствии с конституционным Законом Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан»,  международными правовыми актами,  ратифицированными Республикой Таджикистан и настоящим Порядком.
 3. Участие национальных наблюдателей способствует открытости и прозрачности проведения выборов, соблюдению международных обязательств.

 

 1. II. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
 2. Гражданин Республики Таджикистан, достигший 18-летнего возраста, имеющий право выбора, и соответствующий требованиям пункта 5 настоящего Порядка, может быть национальным наблюдателем.
 3. Политические партии, выдвинувшие кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, а также кандидаты, выдвинутые путем самовыдвижения, представляют в соответствующие окружные избирательные комиссии свою заявку с приложением списка кандидатов в национальные наблюдатели с указанием сведений о фамилии, имени, отчестве, месте работы, месте жительства, о том, что кандидаты в национальные наблюдатели не состоят на учёте психиатрических учреждений. Число кандидатов в национальные наблюдатели не должно превышать число избирательных участков избирательного округа.
 4. Соответствующая окружная избирательная комиссия рассматривает список кандидатов в национальные наблюдатели и принимает решение об утверждении списка кандидатов (кандидата) или об отказе в регистрации списка кандидатов (кандидата). Копия решения соответствующей окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации с указанием оснований отказа выдаётся представившей список стороне в течение суток. Политическая партия и кандидат в депутаты путём самовыдвижения относительно решения соответствующей окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в национальные наблюдатели могут обратиться в Центральную комиссию по выборам и референдумам или судебные органы в течение 10 дней после принятия решения. Рассмотрение обращения судебными органами осуществляется в установленном 25 главой Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан порядке.
 5. Национальным наблюдателям после утверждения решением соответствующей окружной комиссии их списка выдаётся удостоверение установленной Центральной комиссией по выборам и референдумам формы. Данное удостоверение даёт право наблюдателям в день проведения выборов наблюдать ход выборов в помещениях для голосования. Деятельность национальных наблюдателей прекращается после объявления предварительных итогов выборов депутатов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

 

III. ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

 1. Национальные наблюдатели имеют право:

–  ознакомиться со списком избирателей;

– находиться в помещении для голосования с начала до завершения работы участковой избирательной комиссии;

– наблюдать за выдачей бюллетеней для голосования избирателям;

– находиться вне кабины для голосования во время голосования избирателей;

– наблюдать за ходом подсчета погашенных бюллетеней, бюллетеней, находящихся в урне для голосования, в том числе недействительных бюллетеней, подсчета голосов избирателей в условиях, обеспечивающих наблюдение за процессом подсчета бюллетеней для голосования;

– ознакомиться с протоколами участковых избирательных комиссий по результатам голосования, протоколами окружных избирательных комиссий  по итогам выборов;

– обжаловать решение, действие (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или суд;

– присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей соответствующими избирательными комиссиями.

 1. Национальные наблюдатели не имеют права:

– выдавать бюллетени голосования избирателям;

– расписываться по просьбе избирателя за получение бюллетеня;

– заполнять бюллетень по просьбе избирателя;

– совершать какое-либо действие, мешающее тайне голосования;

– участвовать непосредственно в подсчете бюллетеней, производимом членами участковых избирательных комиссий;

– совершать какое-либо действие, препятствующее работе избирательной комиссии или участвовать при принятии решения соответствующей избирательной комиссией.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. По требованию членов соответствующей избирательной комиссии национальный наблюдатель предъявляет удостоверение наблюдателя и документ, подтверждающий его личность.
 3. Соответствующие окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан аннулирует решение о регистрации национального наблюдателя в случае нарушения с его стороны требований Конституции, законов Республики Таджикистан и норм общепризнанных международных правовых актов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approved by the Decision № 10 of the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan as of October 12, 2019

 

 

PROCEDURE

FOR NOMINATION AND PARTICIPATION OF NATIONAL OBSERVERS IN THE ELECTIONS OF MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

 

 

 • GENERAL PROVISIONS
 1. This Procedure for participation of national observers in the elections of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as – This Procedure) is designed in accordance with Articles 8, 81 and 12 of the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan “On the Elections of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan”, subject to the requirements of the Convention “On the Standards of Democratic Elections, Electoral Rights and Freedoms in the member states of the Commonwealth of Independent States”, ratified by the resolution №918 of the Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan on October 8, 2003, Document of the Copenhagen Meeting on the Human Dimensions of the Council for Security and Cooperation in Europe (CSCE), adopted June 29, 1990 and sets the procedure for participation, the status and powers of the national observers in the elections of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.
 2. The activity of national observers is governed as per the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan on the Elections of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, international legal acts, ratified by the Republic of Tajikistan and this Procedure.
 3. The presence of national observers is conducive to openness and publicity of elections, observance of international obligations of states.

 

 

 1. NOMINATION AND ACCREDITATION OF NATIONAL OBSERVERS
 2. A national observer can be any citizen of the Republic of Tajikistan who reached the age of 18, has the right to vote and meets the requirements of paragraph 5 of this Procedure.
 3. Political parties that nominated candidates for Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan and self-nominated candidates shall submit to the relevant district election commission their applications with a list of national observers indicating details of the names, first names, middle names, places of residence of national observers and information about the fact that the candidates for the national observers are not registered with psychiatric facilities. The number of candidates for the national observers shall not exceed the number of election precincts of an election district.
 4. The respective District Election Commission reviews the list of candidates for the national observers and adopts a decision about confirming the list of candidates (a candidate) or refusing to register the list of candidates (a candidate). A copy of the decision of the respective District Election Commission about refusing to register is given within a day to the party that submitted the list, with the indication of declination grounds. Regarding the decision of the relevant District Election Commission, the political party and self-nominated candidate for deputy may apply to the Central Commission for Elections and Referenda or judicial organs within 10 days after the adoption of the decision. The review of the application by judicial organs is carried out under the established procedure of Chapter 25 of the Procedural Civil Code of the Republic of Tajikistan.
 5. Once the list of candidates for the national observers is approved by the decision of a respective District Commission, the accreditation cards whose forms are determined by the Central Commission for Election and Referenda are issued to the national observers. Such card shall entitle the observers to observe the election process in the voting buildings on Election Day. The activity of national observers ceases after the announcement of preliminary results of the elections of the deputies of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.

 

 • POWERS OF NATIONAL OBSERVERS
 1. National observers have the right:
 • To acquaint themselves with the list of voters;
 • To be in the voting building from the beginning to the end of the work of a Precinct Election Commission;
 • To observe issuance of ballot papers to voters;
 • To be outside the voting booth during voting;
 • To observe the tabulation of cancelled ballot papers, the ballot papers in the voting box including invalid ballot papers and vote counting under conditions in which the ballot counting procedure is observable;
 • To acquaint themselves with the voting result protocols of Precinct Election Commissions, election result protocols of District Election Commission;
 • To appeal against the decision, action (inaction) of an election commission to the aforementioned election commission or court;
 • To be present at the recount of votes by the relevant election commissions.
 1. National observers do not have the right:
 • To give ballot papers to voters;
 • To sign for a voter for when receiving a ballot paper;
 • To fill out a ballot paper at the request of a voter;
 • To commit an act that interferes with the secret ballot
 • To participate directly in the ballot counting carried out by the members of precinct election commissions;
 • To commit an act that impedes the work of an election commission or to participate in the decisions made by the respective election commission.

 

 • FINAL PROVISIONS
 1. National observers shall present their accreditation cards along with their IDs at the request of the members of election commissions.
 2. Respective Election Districts for the Elections of Deputies of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan may revoke the decision about the registration of national observers in case of violation of the requirements of Constitution, laws of the Republic of Tajikistan, and universally accepted norms of international legal acts.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Матни аз тасвири дар поён бударо, ворид кунед