PROCEDUREFOR NOMINATION AND PARTICIPATION OF INTERNATIONAL OBSERVERS IN THE ELECTIONS OF DEPUTIES OF MAJLISI NAMOYANDAGON OF MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

ТАРТИБИИШТИРОКИ МУШОҲИДОНИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР ИНТИХОБОТИ ВАКИЛОНИ МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Бо ќарори

Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон

аз 12 ноябри соли 2019 №9

тасдиќ карда шудааст

 

 

ТАРТИБИ

ИШТИРОКИ МУШОЊИДОНИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ИНТИХОБОТИ ВАКИЛОНИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

 

 

 1. I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
 2. Тартиби иштироки мушоњидони байналмилалї дар интихоботи вакилони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (минбаъд – њамин Тартиб) мутобиќи моддаи 82 ва 12 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», бо назардошти талаботи Конвенсия «Дар бораи стандартњои интихоботи демократї, њуќуќ ва озодињои интихоботї дар давлатњои иштирокчии Иттињоди Давлатњои Мустаќил», ки бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 8 октябри соли 2003, №918 ба тасвиб расидааст ва Њуљљати љаласаи Копенњаген оид ба омилњои инсонии Шўрои амният ва њамкорї дар Аврупо (ШАЊА), ки 29 июни соли 1990 ќабул шудааст, тањия гардида, тартиби иштироки мушоњидони байналмилалї, маќом ва ваколатњои онњоро дар интихоботи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон муайян мекунад.
 3. Фаъолияти мушоњидони байналмилалї тибќи Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санадњои дахлдори байналмилалї ва њамин Тартиб танзим мегардад.
 4. Иштироки мушоњидони байналмилалї барои шаффоф ва ошкоро гузаронидани интихобот, риояи уњдадорињои байналмилалї мусоидат мекунад.

 

 1. II. ДАЪВАТИ МУШОЊИДОНИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

ВА АККРЕДИТАТСИЯИ ОНЊО

 1. Даъватнома оид ба иштироки мушоњидони байналмилалї дар интихоботи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон баъди нашри расмии ќарор дар бораи таъйини рўзи интихобот ба давлатњои хориљї ва созмонњои байналмилалї аз љониби Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон фиристода мешавад.
 2. Мушоњидони байналмилалї дар Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон њангоми доштани даъватнома бо тартиби муќарраргардида аккредитатсия карда мешаванд. Муњлати пешнињод ва баќайдгирии дархост доир ба аккредитатсияи мушоњидони байналмилалї бо ќарори Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад.
 3. Ба дархост доир ба аккредитатсияи мушоњиди байналмилалї нусхаи шиносномаи мушоњиди байналмилалї ва анкетаи мушоњид, ки шакли онро Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад, замима мегарданд.
 4. Ба мушоњидони байналмилалї дар бораи аккредитатсияи онњо шањодатномаи шакли муќарраргардидаи Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон дода мешавад. Шањодатномаи мазкур ба мушоњиди байналмилалї њуќуќ медињад, ки дар давраи омодагї ва гузаронидани интихобот мушоњидаро амалї намояд.
 5. Вобаста ба намуди (дарозмуддат ё кўтоњмуддат) иштироки мушоњидони байналмилалї дар омодагї ва гузаронидани интихобот ба онњо намунањои муқарраргардидаи шањодатномаи мушоњиди байналмилалї дода мешавад.
 6. Фаъолияти мушоњидони байналмилалї баъди аккредитатсияи онњо аз љониби Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон оѓоз ёфта, пас аз эълон гардидани натиљаи пешакии интихоботи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќатъ мегардад.

 

III. МАЌОМ ВА САЛОЊИЯТИ МУШОЊИДОНИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

 1. Мушоњидони байналмилалї фаъолияти худро озодона амалї менамоянд. Таъминоти моддию молиявии мушоњидони байналмилалї аз њисоби тарафе, ки онњоро фиристодааст ё аз њисоби маблаѓњои худи онњо анљом дода мешавад.

11.Мушоњидони байналмилалї дар њудуди Љумњурии Тољикистон зери њимояи Љумњурии Тољикистон мебошанд. Барои таъмини амнияти мушоњидони байналмилалї дар давраи интихобот мањалњои мавриди мушоњидаи мушоњидони байналмилалї ќароргиранда бо Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон мувофиќа карда мешавад.

 1. Мушоњидони байналмилалї њуќуќ доранд:

– санадњои меъёрии њуќуќї ва дигар санадњоеро, ки љараёни интихоботро танзим менамоянд, дастрас кунанд;

– бо њизбњои сиёсие, ки дар интихобот ширкат доранд ва бо номзадњои алоњида вохўрии расмї намоянд;

– дар участкаи интихоботї ва бинои овоздињї, аз љумла дар рўзи овоздињї њузур дошта бошанд;

– љараёни овоздињї, њисоби овозњо ва муайян намудани натиљаи онњоро дар шароите, ки ба мушоњидаи њисоби бюллетенњо имкон медињад, мушоњида намоянд;

– бо натиљаи баррасии шикоятњо (аризањо) ва эродњо вобаста ба вайрон кардани ќонунгузории интихобот шинос шаванд;

– ба намояндагони комиссияњои интихобот, бе дахолат ба кори онњо, оид ба мушоњидањои худашон иттилоъ дињанд;

– баъди ба анљом расидани овоздињї аќидаи худро оид ба омодагирї ва гузаронидани интихобот ошкоро изњор намоянд;

– хулосаи худро оид ба мушоњидаи љараёни интихобот ба Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсї пешнињод кунанд.

 1. Мушоњидони байналмилалї њуќуќ надоранд:

– њангоме ки интихобкунанда дар бюллетенњои интихобот ќайдњои худро мегузорад, дар њуљраи овоздињї њозир бошанд;

– ба интихобкунандагон таъсир расонанд, ягон хел мавод ё адабиёти тарѓиботиро пањн намоянд;

– нисбати њизбњои сиёсї, номзадњо ба вакилї ё тартиби гузаронидани интихобот афзалиятеро баён намоянд;

– аз интихобкунандагон ба тарафдории кї овоз додани онњоро пурсанд;

– дар хулосаи худ аз њолатњое, ки бо њуљљатњо асоснок нагардидаанд ва ќобили тафтиш нестанд, истифода баранд;

– маќоми худро барои содир кардани амале, ки ба мушоњидаи рафти интихобот вобаста нест, истифода баранд.

 1. Мушоњидони байналмилалї уњдадоранд:

– Конститутсия, ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва санадњои байналмилалиро риоя намоянд;

– шањодатномаи мушоњиди байналмилалиро дар бораи аккредитатсия ба сифати мушоњиди байналмилалї бо худ дошта бошанд ва онро бо талаби комиссияи интихобот нишон дињанд;

– вазифањои худро дар асоси принсипњои бетарафии сиёсї, беѓаразї, худдорї аз изњори њама гуна афзалият, бањодињї ба комиссияњои интихоботї, маќомоти давлатї ва дигар маќомот, шахсони мансабдор ва дигар иштирокчиёни љараёни интихобот анљом дињанд;

– ба љараёни интихобот дахолат накунанд;

– хулосањои худро дар асоси мушоњида ва маводи воќеї тањия намоянд.

 1. Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Љумњурии Тољикистон дар сурати аз тарафи мушоњидони байналмилалї вайрон кардани ќонунњои Љумњурии Тољикистон, принсипњо ва меъёрњои аз тарафи умум эътирофшудаи њуќуќи байналмилалї аккредитатсияи онњоро бекор менамояд.

 

 

Утвержден

постановлением Центральной комиссии по выборам и референдумам  Республики Таджикистан

от 12 ноября 2019 года №9

 

 

ПОРЯДОК

УЧАСТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Порядок участия международных наблюдателей на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан (далее – настоящий Порядок) составлен в соответствии со статьями 82 и 12 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», с учетом требований Конвенции «О стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых Государств», ратифицированной постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 8 октября 2003 года, № 918,  Документа Копенгагенского совещания по человеческим измерениям Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ),  принятого 29 июня 1990 года, и устанавливает порядок участия, статус и полномочия международных наблюдателей на выборах депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
 2. Деятельность международных наблюдателей регулируется в соответствии с конституционным Законом Республики Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан», другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, соответствующими международными актами и настоящим Порядком.
 3. Участие международных наблюдателей способствует открытости и прозрачности проведения выборов, соблюдению международных обязательств.

 

 1. II. ПОРЯДОК ПРИГЛАШЕНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
 2. Приглашения относительно участия международных наблюдателей для участия на выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан высылаются Министерством иностранных дел Республики Таджикистан зарубежным государствам и международным организациям после официального опубликования решения о назначении даты выборов.
 3. Международные наблюдатели в установленном порядке аккредитуются в Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан при наличии приглашений. Сроки представления и регистрации об аккредитации международных наблюдателей устанавливаются постановлением Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан.
 4. К заявке об аккредитации международного наблюдателя прилагаются копия паспорта международного наблюдателя и анкета, форму которой устанавливает Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан.
 5. Международным наблюдателям выдается удостоверение образца, установленного Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан об их аккредитации. Данное удостоверение даёт право международному наблюдателю осуществлять наблюдение в период подготовки и проведения выборов.
 6. Соответственно видам участия (долгосрочный и краткосрочный) международных наблюдателей в подготовке и проведении выборов им выдаются установленные образцы удостоверения международного наблюдателя.
 7. Деятельность международных наблюдателей начинается после аккредитации Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан и завершается после объявления предварительных итогов выборов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

 

III. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

 1. Международные наблюдатели осуществляют свою деятельность свободно. Материальное и финансовое обеспечение деятельности международных наблюдателей осуществляется за счет направивших их стороны или за их личный счет.
 2. Международные наблюдатели на территории Республики Таджикистан находятся под защитой Республики Таджикистан. Для обеспечения безопасности международных наблюдателей в период выборов, наблюдаемые международными наблюдателями территории согласовываются с Центральной комиссией по выборам и референдумам Республики Таджикистан.
 3. Международные наблюдатели имеют право:

– получать нормативные правовые акты и другие документы, регулирующие процесс выборов;

– проводить официальные встречи с политическими партиями и  отдельными  кандидатами, участвующими в выборах;

– находиться на избирательном участке или в помещении для голосования, в том числе в день голосования;

– наблюдать за процессом голосования, подсчетом голосов и определением их результатов в условиях, которые позволяют вести наблюдение за подсчетом бюллетеней;

– знакомиться с результатом рассмотрения жалоб (заявлений) и замечаний, связанных с нарушением законодательства о выборах;

– доводить до сведения представителей избирательных комиссий свои наблюдения без вмешательства в их работу;

– заявлять открыто после окончания голосования свое мнение по подготовке и проведению выборов;

– представлять  свои выводы по наблюдению за ходом избирательного процесса в Центральную комиссию по выборам и референдумам.

 1. Международные наблюдатели не имеют права:

– находиться в кабине для голосования во время внесения избирателем отметок в избирательные бюллетени;

– воздействовать на избирателей, распространять любую пропагандистскую продукцию или литературу;

– заявлять о преимуществе политических партий, кандидатов в депутаты или порядке проведения выборов;

– спрашивать у избирателей за кого они будут голосовать;

– использовать в своем заключении обстоятельства, не обоснованные документально и не подлежащие проверке;

– использовать  свой статус для осуществления действий, не связанных с наблюдением за ходом выборов.

 1. Международные наблюдатели обязаны:

– соблюдать Конституцию, законы Республики Таджикистан и международные акты;

– иметь при себе свидетельство об аккредитации в качестве международного наблюдателя и предъявлять его по требованию избирательной комиссии;

– выполнять свои обязанности на основе принципов политического нейтралитета, беспристрастности, воздерживаться от заявлений каких – либо преимуществ, оценки избирательной комиссии, государственных органов и других органов, должностных лиц и других участников избирательного процесса;

– не вмешиваться в избирательный процесс;

– делать выводы на основе наблюдения  и  фактического  материала.

 1. Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан аннулирует аккредитацию международных наблюдателей в случае нарушения ими законов Республики Таджикистан, принципов и общепризнанных международных правовых норм.

 

 

Approved by the Decision       №9 of the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan as of November 12, 2019

 

 

PROCEDURE

FOR NOMINATION AND PARTICIPATION OF INTERNATIONAL OBSERVERS IN THE ELECTIONS OF DEPUTIES OF MAJLISI NAMOYANDAGON OF MAJLISI OLI OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

 

 

 

 1. GENERAL PROVISIONS
 2. This Procedure for participation of international observers in the elections of deputies of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as – This Procedure) is designed in accordance with Articles 82 and 12 of the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan “On the Elections of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan”, subject to the requirements of the Convention “On the Standards of Democratic Elections, Electoral Rights and Freedoms in the member states of the Commonwealth of Independent States”, ratified by the resolution №918 of the Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan on October 8, 2003, Document of the Copenhagen Meeting on the Human Dimensions of the Council for Security and Cooperation in Europe (CSCE), adopted June 29, 1990 and sets the procedure for participation, the status and powers of the international observers in the elections of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.
 3. The activity of international observers is governed as per the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan on the Elections of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, international legal acts, ratified by the Republic of Tajikistan and this Procedure.
 4. The presence of international observers is conducive to openness and publicity of elections, observance of international obligations of states.

 

 

 1. PROCEDURE FOR INVITATION AND ACCREDITATION OF INTERNATIONAL OBSERVERS
 2. Invitations are extended to foreign countries and international organizations by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Tajikistan to observe the elections of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan after the official publication of the decree to call the elections.
 3. International observers shall be accredited by the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan if they have an appropriate invitation. Submission deadline and terms of accreditation of international observers are established by the decision of the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan.
 4. International observers attach a copy of their passport and the application form designed by the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan to their applications for accreditation.
 5. The Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan shall issue international observers with an accreditation card of an established form. Such card shall entitle an international observer to carry out observation during the period of preparation and conduct of elections.
 6. Accreditation cards of established form are given to international observers depending upon the type of participation of them (long-term and short-term) during the preparation and conduct of elections.
 7. The activity of international observers begins after the accreditation by the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan and ceases after the announcement of preliminary results of the elections of deputies of Majlisi Namoyandagon of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan.

 

III. STATUS AND POWERS OF INTERNATIONAL OBSERVERS

 1. International observers shall carry on their activity by themselves and independently. The activity of international observers shall be technically and financially supported by the organization which sent them and/or at their own expense.
 2. In the territory of the Republic of Tajikistan, the international observers shall be under the patronage of this state. To provide security of the international observers, the observation areas that are monitored by international observers shall be coordinated with the Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan.
 3. International Observers have the right:

– to receive normative-legal acts and other documents regulating the electoral process;

– to hold official meetings with political parties and candidates who are taking part in election;

– to be present in election precincts and polling stations, including on election day;

– to observe the progress of voting, vote counting and determination of voting returns under conditions in which the ballot counting procedure is observable;

– to acquaint themselves with the results of adjudication of complaints (applications) and grievances relating to violation of election laws;

– to inform officials of election bodies about their observations without interfering in the work of election bodies;

– to freely express their opinions about the preparation and conduct of elections after the end of voting;

– to present their conclusions on the election process to the Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan.

 1. International Observers do not have the right:

– to be in the voting booth while a voter is making marks on the ballot papers;

– to influence voters and/or distribute any propaganda materials or publications;

– to express any preferences or opinions with regard to political parties or candidate(s) in the electoral process;

–  to ask voters whom they would vote for;

– to use false and unverified facts in their conclusions

– to use their status to engage in any activity unrelated to monitoring of the election.

 1. Obligations of the international observers

– International observers shall abide by the constitution, laws of the Republic of Tajikistan and other normative legal acts.

– To have accreditation card with them and present it at the request of election commissions.

– To carry out their duties on the basis of non-partiality principle, abstain from expressing preference, evaluation of election commissions, authorities, government officials and other participants of election process.

– To abide by the principle of non-interference.

– To draw their conclusions based on the observations and reality.

 1. The Central Commission for Elections and Referenda of the Republic of Tajikistan reserves the right to withdraw accreditation of international observers in case of violation of laws of the Republic of Tajikistan and universally accepted norms of international legal acts.
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Матни аз тасвири дар поён бударо, ворид кунед